How to Be a Messianic Jew

One Methods:Quotations

Fulfilled Messianic prophecy involves "Yeshuah" which means: "God is our salvation". Messianic Jew here means believing as a Jewish person to receive Jesus Christ as The Messiah, as personal Savior.

הגשים נבואה משיחית כוללת "Yeshuah" שפירושו: "אלוהים הוא הישועה שלנו". יהודי משיחי כאן פירושו להאמין כאדם יהודי לקבל ישו כמשיח, כמושיע אישי.Search Gods' Word for yourself http://blb.org/search/preSearch.cfm" Read about Gods promises to Israel[[1]]


Will you pray for and support Israel in their critical issues and times, the best you can?

Yeshuah/Jesus is the rightful heir to The Throne of David

Yeshuah/Jesus was not descended from Joseph but God was his Father because He was conceived by the Ruach Ha Kodesh/Holy Spirit.


This is Yeshuah/Jesus lineage in Luke Chapter 3. In this chapter it mentions Heli being the Father of Joseph which may mean his Father-in-Law thereby making this lineage through Mary. Please note that Jehoiachim is not in this lineage:

God, Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Methuselah, Lamech, Noah, Shem, Arphaxad, Cainan,

Shelah, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Terah, Abraham, Isaac, Jacob, Judah, Perez,

Hezron, Ram, Amminadab, Nahshon, Salmon, Boaz, Obed, Jesse, David, Nathan, Mattatha, Menna, Melea,

Eliakim, Jonam, Joseph, Judah, Simon, Levi, Matthat, Jorim, Eliezer, Joshua, Er, Elmadam, Cosam,

Addi, Melchi, Neri, Shealtiel, Zerubbabel, Rhesa, Joanan, Joda, Josech, Semein, Mattathias, Mahath, Naggai,

Hesli, Nahum, Amos, Mattathias, Joseph, Jannai, Melchi, Levi, Matthat, Heli, Mary
(and Joseph, Jesus' adoptive Father), Yeshuah (Jesus)


In book 18 of the Antiquities, 63-64, the text of Josephus, a Jewish Historian and Pharisee, as we have it today says:

About this time there lived Jesus, a wise man, if indeed it is lawful to call him a man, for he was a performer of wonderful deeds, a teacher of such men as are happy to accept the truth. He won over many of the Jews and many of the Gentiles. He was the Christ, and when Pilate, at the suggestion of the leading men among us, had condemned him to the cross, those who had loved him at the first did not forsake him; for he appeared to them alive again on the third day, as the prophets of God had foretold these and ten thousand other wonders about him. And the tribe of Christians, so named from him, are not extinct to this day.


Read about how other Jews came to know Yeshuah/Jesus as their savior at http://www.theythoughtforthemselves.com/index.php/component/k2/itemlist/category/8


Read the New Testament/Brit Chadassah in Hebrew at http://www.ancient-hebrew.org/13_05_acts.htmlPart of being a Messianic Jew is the great commission to go into all the world and preach the Gospel to every creature.


Another command of God is to study His word which is, the ENTIRE BIBLE, both old and new testament so that you can rightly divide the Word of Truth.


MESSIAH WILL COME TO RULE IN JERUSALEM WITH A STRONG HAND


O Zion, that bringest good tidings, get thee up into the high mountain; O Jerusalem, that bringest good tidings, lift up thy voice with strength; lift it up, be not afraid; say unto the cities of Judah, Behold your God! Behold, the Lord GOD will come with strong hand, and his arm shall rule for him: behold, his reward is with him, and his work before him. He shall feed his flock like a shepherd: he shall gather the lambs with his arm, and carry them in his bosom, and shall gently lead those that are with young. —Isaiah 40:9-11


Read more information about early Messianic Jews at http://www.wmpress.org/woz_text/english.htm.

Steps

 1. 1
  You must be born again[1] as told by Jesus, John 3:

  1 There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews: 2 The same came to Jesus by night, and said unto him, "Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him." 3 Jesus answered and said unto him, "Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God." 4 Nicodemus saith unto him, "How can a man be born when he is old? can he enter the second time into his mother's womb, and be born?" 5 Jesus answered, "Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and [of] the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God." 1 אתה חייב להיוולד מחדש כפי שסופר על ידי ישו, יוחנן: היה איש של הפרושים, ששמו נקדימון, סרגל של היהודים: 2 הדבר בא אל ישוע בלילה ואמר ויאמר לו: "רבי, אנחנו יודעים שברוך מורה בא מאלוהים: כי אדם לא יכול לעשות נסים אלה כי doest אתה, אלא שאלוהים יהיה איתו". 3 ענה ישוע ויאמר לו, "אכן, אכן, אני אומר לך, למעט אדם להיוולד מחדש, הוא לא יכול לראות את מלכות האלוהים." 4 ויאמר אליו נקדימון: "איך יכול אדם להיוולד כאשר הוא זקן? הוא יכול להיכנס בפעם השנייה תוך הרחם של אמא שלו, להיוולד?" 5 השיב ישוע: "אמן, אמן, אני אומר לך, למעט אדם להיוולד מים [של] רוח, הוא לא יכול להיכנס למלכות האלוהים".
 2. 2
  Examine the prayer of the psalmist David as an example of the rebirth of the core being and spirit by God's grace answered in Yeshuah, the Messiah, Psalms 51:10-18,

  "10 Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.
  11 Cast me not away from thy presence; and take not thy holy spirit from me. 12 Restore unto me the joy of thy salvation; and uphold me [with thy] free spirit. 13 [Then] will I teach transgressors thy ways; and sinners shall be converted unto thee. 14 Deliver me from blood guiltiness, O God, thou God of my salvation: [and] my tongue shall sing aloud of thy righteousness. 15 O Lord, open thou my lips; and my mouth shall shew forth thy praise. 16 For thou desires not sacrifice; else would I give [it]: thou delightest not in burnt offering. 17 The sacrifices of God [are] a broken spirit: a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise. 18 Do good in thy good pleasure unto Zion: build thou the walls of Jerusalem."
  • 10 צור בי לב נקי, הו אלוהים; ולחדש את רוח הנכון בתוכי. 11 משתתפות לי לא הרחק נוכחותך, ולקחת לא ברוח קדשך ממני. 12 שחזר אלי את שמחת הגאולה עמך; ולקיים אותי [עם אלהיך] רוח חופשית. 13 [אז] אני אלמד העבריינים דרכיך; והחוטאים יהיה להמיר אליך. 14 הפץ ממני blood guiltiness, הו אלוהים, אלוהים אתה הגאולה שלי: [ו] הלשון שלי נשיר בקול הצדק עמך. 15 אדני שפתי אתה פתוח, ופי יהיה shew ושוב שבח עמך. במשך 16 desirest אתה לא להקריב, אחרת הייתי נותן [היא]: אתה delightest לא לעלה. 17 הקורבנות של אלוהים [הם] לרוח שבור: שבור לב מלא חרטה, הו אלוהים, חפצך לא בזים. 18 האם טוב הנאה טוב אלהיך אל ציון: אתה לבנות את חומות ירושלים.
 3. 3
  Believe that God is salvation. Ask and receive free eternal life by grace. Pray: "Lord Jesus, beginning today, I ask you to become the Lord of my life. I believe that you died for my sins/transgression of the Levitical Law and rose again from the dead. Lord, I confess that I am a sinner and I repent/turn from my sins/transgressions. Thank You for forgiving me and cleansing me by the blood of Jesus the perfect lamb that paid for my sins. Come into my life and guide me to live for you from now on -- creating in me a new life. In Jesus Name Amen. Ba Shem Yeshuah Amain".

  האמינו כיאלוהיםהישועה. שאל ולקבל חיי נצח חינם בחסד. בבקשה: "האדון ישוע, החל היום, אני מבקש מכם להיות האדון של החיים שלי. אני מאמין כי אתה מת על חטאי וקם לתחייה מן המתים. אלוהים, אני מודה שאני חוטא ואני מתחרט / להפוך מ . חטאיי תודה שסלחת לי וטיהור לי דם של ישו השה מושלם בוא אל חיי להדריך אותי לחיות בשבילך מעכשיו -. ביצירת בי חיים חדשים. בשם ישוע אמן. Ba שם Yeshuah Amain".
 4. 4
  Prayer...
  Understand what you say/ask:
  as you receive/accept certain things in the prayer, in The Holy Spirit/Ruach HaKodesh, רוח הקודש (meaning Divine Spirit or Divine Inspiration, literally "Holy Spirit", also transliterated Ruah Ha-qodesh)[2], you are agreeing with the Bible (Word of God), and are saved by the redeeming authority of Messiah, The perfect lamb, as God/Elohim is your salvation.

  להבין מה אתה אומר / שואל: כמו שאתה מקבל / לקבל דברים מסוימים בתפילה, על רוח הקודש / רוח הקודש, רוח הקודש (רוח משמעות אלוהית או השראה אלוהית, פשוטו כמשמעו "רוח הקודש", בתעתיק גם רוח Ha-qodesh) רוח הקודש / רוח הקודש אתה מסכים עם התנ"ך (דבר אלוהים), והם נשמרים על ידי הרשות גאולת המשיח, טלה מושלמים, כמו האל / אלוהים הוא ישועתך.
 5. 5
  Accept and receive 100% salvation by the grace from God. Grace is unmerited favor. Believe that you are saved through the power of God and through faith, not of yourself. It is the gift of God. Be strong in the Lord and the power of His might!

  קבל ולקבל 100 אחוז ישועה בחסד אלוהים. גרייס בקידום שאיני ראוי בעד. תאמין שאתה נשמרים באמצעות כוח של אלוהים דרך האמונה, ולא על עצמך. זוהי מתנת אלוהים. תהיי חזקה בה 'ואת כוחו של כוחו!
  • Ephesians 2:8 For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: [it is] the gift of God: עבור בחסד הם אתם הציל דרך האמונה, וזה לא על עצמכם: [הוא] את מתנת אלוהים:
  • The Lord rises like cream to the top); let him order and direct your pathway.

   לורד עולה כמו קרם למעלה); לתת לו הסדר מסלול ישיר שלך.
 6. 6
  Do not even think that you can receive salvation by confessing minute by minute, nor by performing -- or earning blessings -- but confess your weaknesses and trust only God's grace for salvation.

  אללא אפילו חושב שאתה יכול לקבל ישועה על ידי מתוודה דקה אחר דקה, ולא על ידי ביצוע - או להרוויח הברכות - אבל להודות בחולשות שלך אמון רק חסדו של אלוהים לישועה.
 7. 7
  Avoid doubting God's grace. This is (self-righteousness).

  הימנע ספק חסדו של אלוהים זה (הצדקנות)
  • You can not gain salvation by doing your best (refusing grace) or any such attempt at self-worth/righteousness -- same old, same old;

   אתה לא יכול להשיג ישועה ע"י עושה כמיטב יכולתך (סירוב חסד) או כל ניסיון כזה על השגת צדק באמצעות עובד - אותו זקן, זקן זהה;
  • You can only be born again becoming a new creation in Christ, as He lives in you. "It is no longer you -- but Christ who lives in you/and you in Him." This follows redemption which is the payment of your sins with the precious blood of Jesus/Yeshuah, the perfect lamb. אתה יכול רק

   להיוולד מחדש להיות בריאה חדשה במשיח, כפי הוא חי אתה. "זה כבר לא אתה - אלא המשיח שחי לך / ואתה בו." זאת בעקבות הגאולה המהווה את תשלום חטאיך בדם יקר של ישו / Yeshuah, השה מושלמת.
 8. 8
  Trust only in Christ's/The Lamb of God's redemption/pesach for salvation: who paid-off your eternal debt-burden of "sin and death". No not by selling all and giving it all away, or other sacrifices which are great, good work or wondrous activities (not for salvation).

  האמון היחיד של ישו / שה הגאולה של אלוהים / פסח לישועה: ששילמו-off הנצחי נטל החוב שלך "החטא ועל המוות". אף לא על ידי מכירת כל מוסרת הכול, או קורבנות אחרים שהם עובדים נהדר, טוב או פעילויות נפלאות (שלא לישועה).
  • But, yes, do the "good work that God foreordained for you to do" from the beginning as best you can.
   • Philippians 4:13 I can do all things through Christ which strengthens me.

    אני יכול לעשות את כל הדברים דרך המשיח שמחזק אותי.
  • I Peter 1:18 For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, [as] silver and gold, from your vain conversation [received] by tradition from your fathers; 1Peter 1:19 But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot: I Peter 01:18

   מכיון ש כפי אתם יודעים כי אתם לא נגאלו עם דברים מושחת, [כמו] כסף וזהב, מתוך שיחה לשווא שלך [קיבל] על פי המסורת של אבותיכם; 1Peter 1:19 אבל עם הדם היקר של המשיח, כפי טלה ללא פגם וללא מקום:
 9. 9
  Accept that God's grace is sufficient for all salvation and for your new life; trust God and walk away from the old life of glorying in the the flesh. Yet, one is naturally responsible for/to your spouse, family, work, their livelihoods, etc.

  קבל את חסדו של אלוהים די לישועה ולכל החיים החדשים שלך; אלוהים אמון להתרחק החיים הישנים של להתענג על הבשר. עם זאת, אחד הוא אחראי באופן טבעי / בת הזוג שלך לעבודה, משפחה, פרנסתם וכו '
 10. 10
  Be victorious through Christ/Messiah:

  מנצחים דרך ישו / משיח:
 11. 11
  Believe that by His shedding His blood for you, Jesus/Yeshuah paid for your transgression of the law. Realize, at ones best that one is an undeserving sinner, and can never deserve that unfathomable grace and love gift of The Pesach/Passover/Perfect Lamb.

  מאמינים כי על ידי שפיכת דמו שלו בשבילך, שילם ישו / Yeshuah עבור עבירה שלכם על החוק. הביני, בשעה הטובים ביותר שאדם חוטא ראויים, ולא יכול ראויים חסד קשה לפיצוח מתנה אהבה של פסח / פסח / כבש מושלם.
  • And, His Spirit will never leave you, as your helper and guide;

   וכן, רוחו לעולם לא אעזוב אותך, כעוזר שלך מדריך
  • As a child of God you are adopted into His family, a miraculous child of God...

   כילד של אלוהים אתה מאומץ למשפחה שלו, ילד מופלא של אלוהים ...
 12. 12
  Fellowship with like believers. One may like to attend and/or start a church of Messianic Jews and some persons of other backgrounds who wish to have a church with a distinctively Jewish sound, look and "context". Here is an example of Messianic Worshipers from an Israeli news program.

  אחוות עם המאמינים כמו. אפשר כמו להשתתף ו / או להתחיל כנסייה של יהודים משיחיים וכמה אנשים מרקעים אחרים המבקשים יש כנסייה עם קול יהודי במובהק, מראה "הקשר"
 13. 13
  Realize that both Jews and Gentiles become one new man by faith in Jesus/Yeshuah: Ephesians 2:15 Having abolished in his flesh the enmity, [even] the law of commandments [contained] in ordinances; for to make in himself of twain one new man, [so] making peace; . Realize that the love of Yeshuah/Jesus lives in the Christian heart. Here are some examples of that love where Christians fulfilled the scripture in Isaiah 49:22 ¶ Thus saith the Lord GOD, Behold, I will lift up mine hand to the Gentiles, and set up my standard to the people: and they shall bring thy sons in [their] arms, and thy daughters shall be carried upon [their] shoulders. [2]Read about Christians that helped Jewish people during the Halocaust. כֹּֽה־אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה הִנֵּה אֶשָּׂא אֶל־גֹּויִם יָדִי וְאֶל־עַמִּים אָרִים נִסִּי וְהֵבִיאוּ בָנַיִךְ בְּחֹצֶן וּבְנֹתַיִךְ עַל־כָּתֵף תִּנָּשֶֽׂאנָה׃ הבן כי יהודים וגויים כאחד להיות אדם אחד חדש על ידי האמונה בישוע / Yeshuah: האפסיים 2:15 לאחר בוטל בבשרו את האיבה, [אפילו] את החוק של המצוות [הכלול] בתקנות, כי כדי להפוך בעצמו של טוויין one הגבר החדש, [כך] לעשות שלום;
 14. 14
  Read the account of Jesus sacrificial death found in "The New Testament" which contains "The New Covenant":
  • Matthew 27:45 Now from the sixth hour there was darkness over all the land unto the ninth hour.
  • Matthew 27:46 And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, "Eli, Eli, lama sabachthani?" that is to say, "My God, my God, why hast thou forsaken me?"
  • Matthew 27:47 Some of them that stood there, when they heard [that], said, "This [man] calleth for Elias."
  • Matthew 27:48 And straightway one of them ran, and took a sponge, and filled [it] with vinegar, and put [it] on a reed, and gave him to drink.
  • Matthew 27:49 The rest said, "Let be, let us see whether Elias will come to save him."
  • Matthew 27:50 Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost.
  • Matthew 27:51 And, behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom; and the earth did quake, and the rocks rent;קרא את חשבון המוות ישו הקורבן נמצא "הברית החדשה", אשר מכיל "הברית החדשה":
  • מתיו 27:45עכשיו משעה השישית היה חושך על פני כל הארץ עד השעה התשיעית.
  • מתיו 27:46ו כשעה התשיעי ישו קרא בקול גדול ואמר: "אלי, אלי, הלאמה sabachthani?" כלומר, "אלוהים, אלוהים, למה עזבתני?"
  • מתיו 27:47חלק מהם כי עמד שם, כאשר שמעו [כי], אמר, "זה [אדם] ויקרא אליאס".
  • מתיו 27:48ו לאלתר אחד מהם רץ, ולקח sponge, ומילא [זאת] עם חומץ, ולשים [זאת] על קנה סוף, ונתן לו לשתות.
  • מתיו 27:49השאר אמר, "בוא להיות, תן לנו לראות אם אליאס יבוא להציל אותו".
  • מתיו 27:50ישו, כשהוא בכה שוב בקול גדול, הניב את רפאים.
  • מתיו 27:51ו, היה זה פלא, את הצעיף של המקדש להשכרה טוויין מלמעלה עד למטה, והארץ לא רעידת אדמה, ודמי השכירות סלעים;

Quotations

Deuteronomy 4:35 "Unto thee it was shewed, that thou mightiest know that the LORD he [is] God; [there is] none else beside him."
אלוהינו הוא קדוש. הוא המלך כובש, ישלאאחרים מלבדו. Deuteronomy 4:35 אליך זה היה shewed, כי אתה יודע mightest כי יהוה הוא [היא] אלוהים: [יש] עוד מלבדו.


Blessed is He that comes in The Name of The Lord.
Baruch Ha Ba Ba Shem Adonai.
ברוך הוא מי שבא בשם אדוני


John 15:13 "Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends."
John 15:13 רבתי אהבה אף אדם אינו מפגין מזה, שגבר יקריב את חייו למען חבריו. You can listen and study the scriptures in Hebrew and many other languages at Yeshua for Israel.


Jeremiah 31 1-12 (King James Version, KJV)

1 At the same time, saith the Lord, will I be the God of all the families of Israel, and they shall be my people.

2 Thus saith the Lord, The people which were left of the sword found grace in the wilderness; even Israel, when I went to cause him to rest.

3 The Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love: therefore with love and kindness have I drawn thee.

4 Again I will build thee, and thou shalt be built, O virgin of Israel: thou shalt again be adorned with thy tablets, and shalt go forth in the dances of them that make merry.

5 Thou shalt yet plant vines upon the mountains of Samaria: the planters shall plant, and shall eat them as common things.

6 For there shall be a day, that the watchmen upon the mount Ephraim shall cry, Arise ye, and let us go up to Zion unto the Lord our God.

7 For thus saith the Lord; Sing with gladness for Jacob, and shout among the chief of the nations: publish ye, praise ye, and say, O Lord, save thy people, the remnant of Israel.

8 Behold, I will bring them from the north country, and gather them from the coasts of the earth, and with them the blind and the lame, the woman with child and her that travaileth with child together: a great company shall return thither.

9 They shall come with weeping, and with supplications will I lead them: I will cause them to walk by the rivers of waters in a straight way, wherein they shall not stumble: for I am a father to Israel, and Ephraim is my firstborn.

10 Hear the word of the Lord, O ye nations, and declare it in the isles afar off, and say, He that scattered Israel will gather him, and keep him, as a shepherd doth his flock.

11 For the Lord hath redeemed Jacob, and ransomed him from the hand of him that was stronger than he.

12 Therefore they shall come and sing in the height of Zion, and shall flow together to the goodness of the Lord, for wheat, and for wine, and for oil, and for the young of the flock and of the herd: and their soul shall be as a watered garden; and they shall not sorrow any more at all.

Jeremiah 31:1 בָּעֵת הַהִיא נְאֻם־יְהוָה אֶֽהְיֶה לֵֽאלֹהִים לְכֹל מִשְׁפְּחֹות יִשְׂרָאֵל וְהֵמָּה יִֽהְיוּ־לִי לְעָֽם׃ ס Jer 31:2 כֹּה אָמַר יְהוָה מָצָא חֵן בַּמִּדְבָּר עַם שְׂרִידֵי חָרֶב הָלֹוךְ לְהַרְגִּיעֹו יִשְׂרָאֵֽל׃ Jer 31:3 מֵרָחֹוק יְהוָה נִרְאָה לִי וְאַהֲבַת עֹולָם אֲהַבְתִּיךְ עַל־כֵּן מְשַׁכְתִּיךְ חָֽסֶד׃ Jer 31:4 עֹוד אֶבְנֵךְ וְֽנִבְנֵית בְּתוּלַת יִשְׂרָאֵל עֹוד תַּעְדִּי תֻפַּיִךְ וְיָצָאת בִּמְחֹול מְשַׂחֲקִֽים׃ Jer 31:5 עֹוד תִּטְּעִי כְרָמִים בְּהָרֵי שֹֽׁמְרֹון נָטְעוּ נֹטְעִים וְחִלֵּֽלוּ׃ Jer 31:6 כִּי יֶשׁ־יֹום קָרְאוּ נֹצְרִים בְּהַר אֶפְרָיִם קוּמוּ וְנַעֲלֶה צִיֹּון אֶל־יְהוָה אֱלֹהֵֽינוּ׃ פ Jer 31:7 כִּי־כֹה אָמַר יְהוָה רָנּוּ לְיַֽעֲקֹב שִׂמְחָה וְצַהֲלוּ בְּרֹאשׁ הַגֹּויִם הַשְׁמִיעוּ הַֽלְלוּ וְאִמְרוּ הֹושַׁע יְהוָה אֶֽת־עַמְּךָ אֵת שְׁאֵרִית יִשְׂרָאֵֽל׃ Jer 31:8 הִנְנִי מֵבִיא אֹותָם מֵאֶרֶץ צָפֹון וְקִבַּצְתִּים מִיַּרְכְּתֵי־אָרֶץ בָּם עִוֵּר וּפִסֵּחַ הָרָה וְיֹלֶדֶת יַחְדָּו קָהָל גָּדֹול יָשׁוּבוּ הֵֽנָּה׃ Jer 31:9 בִּבְכִי יָבֹאוּ וּֽבְתַחֲנוּנִים אֹֽובִילֵם אֹֽולִיכֵם אֶל־נַחֲלֵי מַיִם בְּדֶרֶךְ יָשָׁר לֹא יִכָּשְׁלוּ בָּהּ כִּֽי־הָיִיתִי לְיִשְׂרָאֵל לְאָב וְאֶפְרַיִם בְּכֹרִי הֽוּא׃ ס Jer 31:10 שִׁמְעוּ דְבַר־יְהוָה גֹּויִם וְהַגִּידוּ בָאִיִּים מִמֶּרְחָק וְאִמְרוּ מְזָרֵה יִשְׂרָאֵל יְקַבְּצֶנּוּ וּשְׁמָרֹו כְּרֹעֶה עֶדְרֹֽו׃ Jer 31:11 כִּֽי־פָדָה יְהוָה אֶֽת־יַעֲקֹב וּגְאָלֹו מִיַּד חָזָק מִמֶּֽנּוּ׃ Jer 31:12 וּבָאוּ וְרִנְּנוּ בִמְרֹום־צִיֹּון וְנָהֲרוּ אֶל־טוּב יְהוָה עַל־דָּגָן וְעַל־תִּירֹשׁ וְעַל־יִצְהָר וְעַל־בְּנֵי־צֹאן וּבָקָר וְהָיְתָה נַפְשָׁם כְּגַן רָוֶה וְלֹא־יֹוסִיפוּ

Tips

 • You may like watching a news program about being Messianic Jews in Israel, on youtube.[3]
 • You may find Messianic music on youtube.com[4]
 • Research Tanakh and Old Testament:
  • Available for free in Hebrew and English at blueletterbible.org[5]

   מחקר התנ"ך ואת הברית הישנה


  • זמין בחינם בשפות עברית ואנגלית בבית
   blueletterbible.org
  • John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.[6]

   כי ככה אהב האלוהים את העולם, שהוא נתן בנו היחיד, כי כל המאמין בו לא יאבד, אבל יש חיי נצח
  • Hebrews 8:1 "Now of the things which we have spoken [this is] the sum: 'We have such a high priest, who is set on the right hand of the throne of the Majesty in the heavens;"

   כשיו הדברים אשר דיברנו [זו] סכום: "יש לנו כזה הכהן הגדול, אשר מוגדר על יד מין של כסא הוד בשמים;
   • Hebrews 8:2 'A minister of the sanctuary, and of the true tabernacle, which the Lord pitched, and not man.

    שר הקדש ואת המשכן האמיתי אשר יהוה ויחנו ולא גבר
 • Romans 1:16 "I am not ashamed of the Gospel of Christ: for it is the power of God to salvation to every one that believes; 'to the Jew first' , and also to the Greek [Gentiles]."
  • Romans 1:5 "Through Him/Yeshuah and for His name's sake, we received grace and apostleship to call people from among all the Gentiles to the obedience that comes from faith [in Yeshuah]." (i.e.: to the Jew first).
 • Romans 2:29 "But he [is] a Jew, which is one inwardly; and circumcision [is that] of the heart, in the spirit, [and] not in the letter [of the Law]; whose praise [is] not of men, but of God."[7]כט עַד אֲשֶׁר מָלְאוּ כָּל־עַוְלָה זְנוּת רֶשַׁע בֶּצַע וָאָוֶן וְגַם־קִנְאָה וְרֶצַח מָדוֹן וּרְמִיָּה וּמְזִמָּה׃ Romans 2:29 Right to left reading New Testament in Hebrew free at dvar-adonai.org[8]
 • A penny for your thoughts:
  • Can you say where in The Tanakh -- Old Testament it states that The Messiah would "fulfill all the prophecies" (all at the same time)?

   אתה יכול לומר היכן בתנ"ך - הברית הישנה זה קובע כי המשיח יהיה "למלא את כל הנבואות" (כל בו זמנית)
   • Astonishing facts published by mathematician Peter Stoner about the probabilities of any one person fulfilling even a small number of the biblical prophecies concerning the Messiah - the chance/(im)probability were mind boggling then, as we can (now) see/understand.
    • The chance of one single man fulfilling only 48 Messianic prophecies found in the "Tanakh (Old Testament)" would be 1 in 10^157' - to understand, that would be like the chance of finding, on the very first attempt, one specific electron out of all of the electrons in all the known mass of the entire universe!

     "הסיכוי של אדם אחד בודד למלא רק 48 נבואות משיחיות למצוא את"
     התנ"ך (הברית הישנה)"יהיה 1 ל 10 ^ 157
     - כדי להבין, זה יהיה כמו סיכוי למצוא, על הניסיון הראשון, אחד האלקטרונים הספציפיים של כל האלקטרונים המסה הידועה של כל היקום כולו!
  • That is 1 followed by 157 zeros!
 • Prophesies about the Messiah in Isaiah 53:
  • One of the Zakenim said to me, "Don't weep. Behold, the Lion who is of the tribe of Yehudah, the Root of David, has overcome; he who opens the book and its seven seals."
   Isaiah 53:1 Who hath believed our report? and to whom is the arm of the LORD revealed?

  • Isa 53:2 For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground: he hath no form nor comeliness; and when we shall see him, [there is] no beauty that we should desire him.
  • Isaiah 53:3 He is despised and rejected of men; a man of sorrows, and acquainted with grief: and we hid as it were [our] faces from him; he was despised, and we esteemed him not.
  • Isaiah 53:4 Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows: yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted.
  • Isaiah 53:5 But he [was] wounded for our transgressions, [he was] bruised for our iniquities: the chastisement of our peace [was] upon him; and with his stripes we are healed.
  • Isaiah 53:6 All we like sheep have gone astray; we have turned every one to his own way; and the LORD hath laid on him the iniquity of us all.
  • Isaiah 53:7 He was oppressed, and he was afflicted, yet he opened not his mouth: he is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so he opened not his mouth.
  • Isaiah 53:8 He was taken from prison and from judgment: and who shall declare his generation? for he was cut off out of the land of the living: for the transgression of my people was he stricken.
  • Isaiah 53:9 And he made his grave with the wicked, and with the rich in his death; because he had done no violence, neither [was any] deceit in his mouth.
  • Isaiah Isa 53:10 Yet it pleased the LORD to bruise him; he hath put [him] to grief: when thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see [his] seed, he shall prolong [his] days, and the pleasure of the LORD shall prosper in his hand.
  • Isaiah 53:11 He shall see of the travail of his soul, [and] shall be satisfied: by his knowledge shall my righteous servant justify many; for he shall bear their iniquities.
  • Isaiah 53:12 Therefore will I divide him [a portion] with the great, and he shall divide the spoil with the strong; because he hath poured out his soul unto death: and he was numbered with the transgressors; and he bare the sin of many, and made intercession for the transgressors.
  • ישעיהו 53:1 יהוה מי האמין הדו"ח שלנו? ולמי היא זרוע יהוה גילה?
  • Isa 53:2 כי הוא יהיה לגדול לפניו כצמח במכרז, וכפי שורש מתוך האדמה יבשה: הוא כי אין לו צורה ולא נאות, וכאשר שנראה לו, [יש] אין יופי שאנחנו צריכים הרצון אליו.
  • ישעיהו 53:3 הוא נבזה וחדל אישים של גברים: איש של צער, ועל היכרות עם צער: והסתתרנו כביכול [שלנו] פניהם ממנו, הוא היה בז, ואנחנו מכבדים אותו לא.
  • ישעיהו 53:4 הרי הוא נשא הצער שלנו, ונשא הצער שלנו: ובכל זאת עשינו הערכה אותו מוכה, מוכה אלוהים, ומענה.
  • ישעיהו 53:5 אבל הוא [היה] נפצע עבור עוונותינו, [הוא] חבול עבור עוונות שלנו: תוכחה השלום שלנו [היה] עליו, ועם פסים שלו אנחנו נרפא.
  • ישעיהו 53:6 כלנו כצאן יצאו לתרבות רעה, יש לנו הפך כל אחד בדרכו שלו, ואת יהוה הפגיע בו את עון כולנו.
  • ישעיהו 53:7 הוא היה מדוכא, והוא היה נגוע, אך הוא לא פתח את פיו: הוא הביא כשה לטבח, וכן כבשה לפני הגוזזים שלה הוא טיפש, אז הוא לא openeth פיו.
  • ישעיהו 53:8 הוא נלקח מהכלא משיפוט: ומי יצהיר דורו? כי הוא היה לחתוך מארץ החיים: על חטא של העם שלי הוא היה המום.
  • ישעיהו 53:9 ויעש את קברו עם רשעים, ועם עשיר מותו, משום שהוא עשה לא אלימות, לא [היה כל] מרמה בפיו.*ישעיהו** Isa 53:10ובכל זאת שמח יהוה אל פצע אותו, הוא יהוה את [לו] אל יגון: כאשר ועשית את נשמתו הצעה על חטא, הוא יראה זרע [שלו], הוא יהיה להאריך [שלו] ימים , ואת העונג יהוה יהיה מצליח בידו.
  • ישעיהו 53:11 הוא יראה את וייסורים נפשו, [ו] יהיו מרוצים: הידע שלו על ידי משרת צדיק שלי יהיה להצדיק רבים, כי הוא ישא רשעתם.
  • ישעיהו 53:12 לכן אני יחלק אותו [חלק] עם רב, והוא יהיה לחלק את השלל עם חזק, כי הוא יהוה שפך את נשמתו עד מוות: הוא היה ממוספר עם העבריינים, והוא חשוף חטא של השתדלות רבים, שנעשו עבור העבריינים.
 • Messianic Prophecy in Tanakh:
  • All of these prophesies were fulfilled by Yeshuah/Jesus:

   כל אלה נבואות התגשמו ידי Yeshuah / ישו:
  • Born in Bethlehem Micah 5:2, Matthew 2:5-6
  • His preexistence Micah 5:2 -- John 1:1, 14
  • Born of the seed of a woman Genesis 3:15, Matthew 1:18
  • Of the seed of Abraham Genesis 12:3, Matthew 1:1-16
  • All nations blessed by Abraham's seed Genesis 12:3 -- Matthew 8:5, 10
  • God would provide Himself a Lamb as an offering Genesis 22:8, John 1:29
  • From the tribe of Judah Genesis 49:10, Matthew 1:1-3
  • Heir to the throne of David Isaiah 9:6-7, Matthew 1:1
  • Called "The mighty God, The everlasting Father" Isaiah 9:6, Matthew 1:23
  • Born in Bethlehem Micah 5:2, Matthew 2:1
  • Born of a virgin Isaiah 7:14, Matthew 1:18
  • His name called Immanuel, "God with us" Isaiah 7:14, Matthew 1:23
  • Declared to be the Son of God Psalm 2:7, Matthew 3:17
  • His messenger before Him in spirit of Elijah Malachi 4:5-6, Luke 1:17
  • Preceded by a messenger to prepare His way Malachi 3:1, Matthew 11:7-11
  • Messenger crying "Prepare ye the way of the Lord" Isaiah 40:3, Matthew 3:3
  • Would be a Prophet of the Children of Israel Deuteronomy 18:15, Matthew 2:15
  • Called out of Egypt Hosea 11:1, Matthew 2:15
  • Slaughter of the children Jeremiah 31:15, Matthew 2:18
  • Brought light to Zabulon and Nephthalim, Galilee of the Gentiles Isaiah 9:1-2, Matthew 4:15
  • Presented with gifts Psalm 72:10 -- Matthew 2:1, 11
  • Rejected by His own Isaiah 53:3 -- Matthew 21:42/Mark 8:31, 12:10/Luke 9:22, 17:25
  • He is the stone which the builders rejected which became the head of the corner Psalm 118:22-23/Isaiah 28:16 -- Matthew 21:42/I Peter 2:7
  • A stone of stumbling to Israel Isaiah 8:14-15, I Peter 2:8
  • He entered Jerusalem as a king riding on an ass Zechariah 9:9, Matthew 21:5
  • Betrayed by a friend Psalms 41:9, John 13:21
  • Sold for 30 pieces of silver Zechariah 11:12 -- Matthew 26:15/Luke 22:5
  • The 30 pieces of silver given for the potter's field Zechariah 11:12, Matthew 27:9-10
  • The 30 pieces of silver thrown in the temple Zechariah 11:13, Matthew 27:5
  • Forsaken by His disciples Zechariah 13:7, Matthew 26:56
  • Accused by false witnesses Psalm 35:11, Matthew 26:60
  • Silent to accusations Isaiah 53:7, Matthew 27:14
  • Heal blind/deaf/lame/dumb Isaiah 35:5-6/Isaiah 29:18 -- Matthew 11:5
  • Preached to the poor/brokenhearted/captives Isaiah 61:1, Matthew 11:5
  • Came to bring a sword, not peace Micah 7:6, Matthew 10:34-35
  • He bore our sickness Isaiah 53:4, Matthew 8:16-17
  • Spat upon, smitten and scourged Isaiah 50:6/53:5 -- Matthew 27:26, 30
  • Smitten on the cheek Micah 5:1, Matthew 27:30
  • Hated without a cause Psalm 35:19, Matthew 27:23
  • The sacrificial lamb Isaiah 53:5, John 1:29
  • Given for a covenant Isaiah 42:6/Jeremiah 31:31-34 -- Romans 11:27/Galatians 3:17, 4:24/Hebrews 8:6, 8, 10; 10:16, 29; 12:24; 13:20
  • Would not strive or cry Isaiah 42:2-3, Mark 7:36
  • People would hear not and see not Isaiah 6:9-10, Matthew 13:14-15
  • People trust in traditions of men Isaiah 29:13, Matthew 15:9
  • People give God lip service Isaiah 29:13, Matthew 15:8
  • God delights in Him Isaiah 42:1 -- Matthew 3:17, 17:5
  • Wounded for our sins Isaiah 53:5, John 6:51
  • He bore the sins of many Isaiah 53:10-12, Mark 10:45
  • Messiah not killed for Himself Daniel 9:26, Matthew 20:28
  • Gentiles flock to Him Isaiah 55:5, 60:3, 65:1/Malachi 1:11/II Samuel 22:44-45/Psalm 2:7-8 -- Matthew 8:10
  • Crucified with criminals Isaiah 53:12, Matthew 27:35
  • His body was pierced Zechariah 12:10/Psalm 22:16 -- John 20:25, 27
  • Thirsty during execution Psalm 22:16, John 19:28
  • Given vinegar and gall for thirst Psalm 69:21, Matthew 27:34
  • Soldiers gambled for his garment Psalm 22:18, Matthew 27:35
  • People mocked, "He trusted in God, let Him deliver him!" Psalm 22:7-8, Matthew 27:43
  • People sat there looking at Him Psalm 22:17, Matthew 27:36
  • Cried, "My God, my God why hast thou forsaken me?" Psalm 22:1, Matthew 27:46
  • Darkness over the land Amos 8:9, Matthew 27:45
  • No bones broken Psalm 34:20/Numbers 9:12 -- John 19:33-36
  • Side pierced Zechariah 12:10, John 19:34
  • Buried with the rich Isaiah 53:9, Matthew 27:57, 60
  • Resurrected from the dead Psalm 16:10-11/49:15 -- Mark 16:6
  • Priest after the order of Melchizedek Psalm 110:4 -- Hebrews 5:5-6/6:20/7:15-17
  • Ascended to right hand of God Psalm 68:18, Luke 24:51
  • נולד בבית לחם מיכה 5:02, מתיו 2:5-6
  • לפני קיומו מיכה 5:02 - 01:01 ג'ון, 14
  • נולד מזרע של אישה בראשית 3:15, מתיו 01:18
  • מזרע אברהם בראשית 12:03, מתיו 1:1-16
  • כל העמים מבורך על ידי זרע אברהם בראשית 12:03 - מתיו 08:05, 10
  • אלוהים יספק את עצמו כבש כמנחה בראשית 22:08, יוחנן 1:29
  • משבט יהודה בראשית 49:10, מתיו 1:1-3
  • יורש העצר של דוד ישעיהו 9:6-7, מתיו 01:01
  • בשם "אלוהים אדירים, האב הנצחי" ישעיה 09:06, מתי 1:23
  • נולד בבית לחם מיכה 5:02, מתיו 02:01
  • נולד של ישעיהו בתולה 7:14, מתיו 01:18
  • שמו נקרא עמנואל, "אלוהים איתנו" ישעיהו 7:14, מתיו 01:23
  • מוצהרת להיות בנו של אלוהים תהילים 02:07, מתיו 03:17
 • שליחו לפניו ברוח אליהו מלאכי 4:5-6, Luke 1:17
  • ולפניו שליח להכין דרכו מלאכי 03:01, מתיו 11:7-11
  • Messenger בוכה "הכן יה דרך ה '" ישעיה 40:3, מתיו 03:03
  • יהיה הנביא של בני ישראל דברים 18:15, מתיו 02:15
  • קרא ממצרים הושע 11:01, מתיו 02:15
  • שחיטה של ​​ירמיהו ילדים 31:15, מתיו 02:18
  • הביאו אור Zabulon ו Nephthalim, הגליל של הגויים ישעיהו 9:1-2, מתיו 04:15
  • מוגש עם מתנות תהילים 72:10 - מתיו 02:01, 11
  • נדחה על ידי ישעיהו שלו 53:3 - מתיו 21:42 / מארק 8:31, 12:10 / לוק 09:22, 17:25
  • הוא אבן מאסו הבונים שהפך ראש פינת מזמור 118:22-23 / ישעיהו 28:16 - 21:42 מתיו / אני פיטר 02:07
  • אבן נגף ישראל ישעיהו 8:14-15, אני פיטר 02:08
  • הוא נכנס לירושלים כמלך רכיבה על חמור זכריה 09:09, מתיו 21:05
  • נבגד על ידי חבר תהילים 41:9, ג'ון 13:21
  • נמכר עבור 30 שקלי כסף זכריה 11:12 - 26:15 מתיו / לוק 22:05
  • 30 שקלי כסף עבור שדה נתון הקדר זכריה 11:12, מתיו 27:9-10
  • 30 שקלי כסף שנזרק זכריה במקדש 11:13, מתיו 27:5
  • Forsaken על ידי תלמידיו זכריה 13:07, מתיו 26:56
  • הנאשם על ידי עדי שקר תהילים 35:11, מתיו 26:60
  • שקט להאשמות ישעיהו 53:7, מתיו 27:14
  • לרפא עיוור / חירש / צולע / מטומטם ישעיהו 35:5-6 / ישעיהו 29:18 - מתיו 11:05
  • הטיף לעניים / שבור / שבויים ישעיהו 61:1, מתיו 11:05
  • בא להביא חרב, לא שלום מיכה 7:06, מתיו 10:34-35
  • הוא נשא מחלה ישעיהו 53:4 שלנו, מתי 8:16-17
  • ירק עליו, הכה והצליפו ישעיהו 50:6 / 53:5 - מתיו 27:26, 30
  • המוקסמת על מיכה הלחי 05:01, מתיו 27:30
  • שנאה ללא סיבה תהילים 35:19, מתיו 27:23
  • ההקרבה כבש ישעיהו 53:5, ג'ון 1:29
  • בהינתן עבור ברית ישעיהו 42:6 / ירמיהו 31:31-34 - רומאים 11:27 / הגלטיים 3:17, 04:24 / העברים 08:06, 8, 10, 10:16, 29; 12:24 ; 13:20
  • האם לא שואפים או לבכות ישעיהו 42:2-3, מארק 7:36
  • אנשים לא ישמע ולא יראה ישעיהו 6:9-10, מתיו 13:14-15
  • אנשים סומכים במסורות של גברים ישעיהו 29:13, מתיו 15:09
  • אנשים * אלוהים לתת מס שפתיים ישעיהו 29:13, מתיו 15:08
  • אלוהים חפץ בו ישעיהו 42:1 - מתיו 03:17, 17:05
  • פצועים על חטאינו ישעיהו 53:5, ג'ון 6:51
  • הוא נשא את חטאי ישעיהו רבים 53:10-12, מארק 10:45
  • משיח לא הרג לעצמו דניאל 9:26, מתיו 20:28
  • הגויים נוהרים אליו ישעיהו 55:5, 60:3, 65:1 / מלאכי 1:11 / שמואל 22:44-45 / תהלים 2:7-8 - מתיו 08:10
  • הצלוב עם עבריינים ישעיהו 53:12, מתיו 27:35
  • גופו היה מנוקב זכריה 12:10 / תהילים 22:16 - ג'ון 20:25, 27
  • צמא במהלך ביצוע תהילים 22:16, John 19:28
  • חומץ בהתחשב ואת החוצפה צמא תהילים 69:21, מתיו 27:34
  • חיילים הימר על הבגד שלו תהילים 22:18, מתיו 27:35
  • אנשים לעגו, "הוא בטח באלוהים, תן לו להעביר אותו!" מזמור 22:7-8, מתיו 27:43
  • אנשים ישבתי שם מביטה בו תהילים 22:17, מתיו 27:36
  • קרא, "אלוהים, אלוהים למה עזבתני?" תהילים 22:01, מתיו 27:46
  • חושך על פני הארץ עמוס 8:09, מתיו 27:45
  • אין עצמות שבורות תהילים 34:20 / במדבר 9:12 - ג'ון 19:33-36
  • הלוואי פירסינג זכריה 12:10, ג'ון 19:34
  • נקבר עם העשירים ישעיהו 53:9, מתיו 27:57, 60
  • קם מן המתים תהלים 16:10-11 / 49:15 - 16:06 מרק
  • הכהן לאחר הסדר מלכיצדק תהילים 110:4 - העברים 5:5-6 / 06:20 / 7:15-17
  • עלה בידו הימנית של אלוהים תהילים 68:18, לוק 24:51
  • Shalu Shalom Yerushaliyem (Pray for the Peace of Jerusalem) להתפלל למען שלום ירושלים
 • When You Do Wrong:
  • Be reconciled as a Messianic Jew when you are off the path or you fall:
   • Get up; pray; confess your sins, and get back/continuing following and fellowshipping as the Messiah's brothers and sisters, the family of Whom? -- God of the universe/Elohim.
  • Do not entertain and foment doubt -- and so, no, do not ask to be saved all over again. Know: "I am redeemed." now and for all times.
  • You are paid/delivered out of debt, you are already "redeemed from the devil's pawn-shop". God's strength is stronger in your area of weakness... but he that continues in faith does not continue in the old lifestyle and wrong (sinful) ways. God's path is there; so walk in it.
  • Realize "His call is without-repudiation, unceasing." You are delivered from the power of sin, temptation, Satan and are not bound by the past --living in the now, in the present... You can suffer the consequences of: being wrong, in the wrong place/time, illness, injury... even physical death. But you can be assured of love and forgiveness as God's child/prodigal child (recipient of eternal grace to come back to full standing/though with consequences and rewards!) For God is not mocked-whatsoever you sow is what your will reap. If you plant good things you will get good things.
   Image titled Angel 5
   • Know it is a finished deal:
    • "He is able to keep [all] which I have committed to Him against that day."

 • Image titled Mouse 4

Sources and Citations

 • The Bible
 • The Tanakh -- also called in Hebrew Mikra, מקרא, meaning "reading," "that which is read" (scrolls "read aloud" at temple/synagogue)[9]
 1. Jesus-is-savior.com -- Ye must be born again
Show more... (8)

Article Info

Categories: Christianity | Judaism